Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Badalona ciutat educadoraBadalona va participar en el 1r Congrés Internacional de Ciutats Educadores que es va celebrar a Barcelona l’any 1990. En aquest Congrés es va aprovar la Carta de Ciutats Educadores, que va ser actualitzada a Gènova l’any 2004. A partir del congrés es va crear l’ Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), de la qual Badalona en forma part des del seu inici.

En el seu preàmbul la Carta expressa, entre altres, el següent:

“Avui més que mai, la ciutat, gran o petita, disposa d'incomptables possibilitats educadores, però també poden incidir-hi forces i inèrcies deseducadores. D'una manera o d'una altra, la ciutat presenta elements importants per una formació integral, és un sistema complex i, alhora, un agent educatiu permanent, plural i polièdric, capaç de contrarestar els factors deseducatius.

La ciutat educadora té personalitat pròpia, integrada en el país on s'ubica. Per tant, la seva identitat és interdependent amb la del territori del qual forma part. És també una ciutat que es relaciona amb el seu entorn, amb d'altres nuclis urbans del seu territori i amb ciutats d'altres països. El seu objectiu constant serà aprendre, intercanviar, compartir i, per tant, enriquir la vida dels seus habitants.

La ciutat educadora ha d'exercitar i desenvolupar aquesta funció de manera paral·lela a les tradicionals (econòmica, social, política i de prestació de serveis), amb una atenció especial a la formació, la promoció i el desenvolupament de tots els seus habitants. Atendrà sobretot els infants i els joves, però amb voluntat decidida d'incorporació de persones de totes les edats a la formació al llarg de la vida.”

Els vint principis que inclou la Carta s’agrupen en aquests tres blocs: el dret a la ciutat educadora; el comprimís de la ciutat; al servei integral de les persones.

Projecte Educatiu de Ciutat

El Fòrum Local d'Educació Badalona Educa, es va constituir el 29 de juny de 2005, després d’unes Jornades de participació, debat i proposta en les quals es va presentar la diagnosi educativa de la ciutat elaborada per un equip professional lligat a la Universitat Autònoma. La constitució del fòrum ciutadà integrat per persones preocupades per l'educació a la nostra ciutat, va ser un primer pas per iniciar un treball coordinat comptant amb la complicitat de la ciutadania, entitats, institucions. En el Fòrum es van debatre els principals eixos d'actuació a impulsar i es van fixar 6 línies de treball prioritàries: coordinar l'escolarització a Badalona; l'educació en valors; millorar la coordinació, fomentar el treball en xarxa i la participació; la gestió de la diversitat; millorar l'oferta i la qualitat de l'ensenyament públic; els temps, els entorns educatius i el lleure.


Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Comparteix