Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Bicivia Nord
La xarxa Bicivia és una xarxa estratègica de grans eixos pedalables metropolitans que ha definit i dissenyat l’AMB amb l’objectiu de connectar, d’una manera ràpida, directa i segura, de nord a sud i d’est a oest, la metròpolis. La xarxa Bicivia contempla un total de 414 km de carrils bici, dividits en xarxa bàsica i en xarxa secundària. D’aquests quilòmetres, 201Km corresponen a xarxa bàsica. Alhora aquest tram de carril bici està recollit en la definició de la xarxa ciclista principal del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Badalona aprovat amb data juny 2016. L’eix Bicivia 3 permet la connexió ciclista entre els municipis de Montgat-Badalona-Sant Adrià i Barcelona.

Les obres executades corresponen al Projecte executiu d’implantació de carril bici entre carrer Prim i Montgat a Badalona al Terme Municipal de Badalona’ redactat per l’enginyeria BAC per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que descriu les obres necessàries per a la implantació d’un carril bici als carrers Sant Bru, Pomar de Baix i Carretera de Mataró. Aquest projecte s’ha redactat de conformitat amb el Servei d’Espais Públics i Mobilitat.

El carril bici entre el carrer Prim de Badalona i el municipi de Montgat forma part de l’eix Bicivia 3 del projecte d’eixos pedalables metropolitans de llarg recorregut. Concretament és el tram Nord de l’eix Central de la Bicivia a Badalona.

El projecte contempla la millora de passos de vianants, millora de paviments, la creació de plataformes d’embarcament en les parades de bus i la semaforització necessària amb l’aparició d’aquesta nova infraestructura.

El projecte executiu es va aprovar per Resolució del 1r. tinent alcalde Regidor de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat amb data 5 de febrer de 2020.

El 29 d’octubre de 2020 es van adjudicar les obres de referència a l’empresa OBRES I SERVEIS ROIG, S.A. (NIF A08743098) per un import de 481.092,65€ iva inclòs.

L’actuació ha estat cofinançada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb un import de 200.000,00€

Els resultat obtinguts són

A) Reducció de l'espai als vehicles motoritzats, prioritzant els modes sostenibles. Els carrils de circulació s’han reduït de 4, dos per sentit, a 2, un per sentit.

B) Creació d’una infraestructura específica per a bicicletes i VMP’s, aplicant criteris de millora de la seguretat, accessibilitat i comoditat als usuaris.

C) Millora en l’accessibilitat i comoditat ver els usuaris del transport públic amb la instal·lació de 7 plataformes per a autobusos.

D) Priorització modal respecte els usuaris de bicicletes i VMP’s amb nous sistemes semafòrics específics i sistema de sincronització semafòrica de tot l’eix, amb l’objectiu de crear ones verdes adaptades a la valocitat ciclista.

    Amb la col·laboració deComparteix