Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

11 places D'AGENT DE GUÀRDIA URBANADescripció de la convocatòria: Convocatòria per a la provisió d’11 places vacants d’agent de la Guàrdia Urbana, de la plantilla de funcionaris, escala administració especial, sots escala serveis especials, classe Policia Local.

Torn de reserva de 3 places per a dones, d'acord amb les previsions de la nova disposició addicional vuitena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals.

Termini de presentació d’instàncies: Del dia 01/10/2021 fins el dia 20/10/2021

Presentació d’instàncies: La presentació de sol·licituds s’ha de fer telemàticament a través del web municipal, Seu Electrònica, mitjançant l’opció “Accés procés selectiu”.

Convocatòria i bases publicades a: BOPB (14/09/2021), BOE (23/09/2021) i DOGC (30/09/2021)

Quadre laboral / Plantilla de funcionaris: Plantilla de funcionaris

Sistema: Oposició

Torn: Lliure + Torn de reserva DONES (3 places)

Requisits exigits: Relacionats a la Base 3.

Documentació a presentar: De conformitat amb el que estableix la Base 4.1.

Dades consignades a la sol·licitud: Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Badalona de qualsevol canvi de les mateixes.

Més informació: Unitat de Selecció – email: seleccio@badalona.cat / Tel. 93.483.26.21 o 93.483.26.00 (ext. 3215)

Seguiment de la convocatòria:


Comparteix